Tổng mức đầu tư: 14.535.013 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Tây Ninh

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023

Nguồn vốn: Vốn Chính phủ Italia và vốn ngân sách tỉnh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án  đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh