Để có được Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam như ngày hôm nay, ngoài mục tiêu đúng đắn, nỗ lực từ toàn thể nhân viên còn phải kể đến năng lực quản lý, năng lực về kỹ thuật, kỹ năng chỉ đạo, định hướng và điều hành của Ban lãnh đạo công ty – Những người tạo dựng thành công của Vntek

ÔNG NGUYỄN VĂN MINH 

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Minh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp

ÔNG PHẠM NGỌC PHÚC

Phó Tổng giám đốc

Ông Phạm Ngọc Phúc đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập dự án, thiết kế các công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi như WB, ADB, AFD…

ÔNG NGUYỄN NHẬT NAM

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Nhật Nam đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập dự án, thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi như WB, ADB, AFD…