Văn hóa là linh hồn của Vintek

Trên con đường hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đều cần xây dựng cho mình một nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, có bản sắc riêng và nhất quán để từ đó điều chỉnh hoạt động của mình. Thông qua đó, chẳng những các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp đều có thể đạt được mà nó còn thể hiện cái tâm của ban lãnh đạo đối với từng con người cụ thể trong doanh nghiệp, công bố các chiến lược, kế hoạch, phương hướng và triết lý hoạt động của doanh nghiệp để từng bước khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của mình với khách hàng, đối tác. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa của doanh nghiệp cũng là một trong số những tiêu chí quan trọng để đánh giá một doanh nghiệp, góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Mặt khác, việc chú trọng xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra sức cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội của đất nước đang phát triển không ngừng như hiện nay.

Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp có thể được coi là xu hướng phát triển tất yếu mà mỗi doanh nghiệp cần đạt được, là kim chỉ nam cho sự tồn tại, phát triển tất yếu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mạnh mẽ sẽ có nền văn hóa mạnh và bản sắc riêng biệt của mình. Giá trị là cái đang tồn tại, tác động mạnh mẽ đến hoạt động công ty. Giá trị văn hóa công ty luôn quyết định hành vi và thái độ của con người trong tổ chức. Những hành vi và thái độ tốt sẽ nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của công ty và ngược lại, nếu hành vi và thái độ không tốt sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của công ty.

Sự gắn bó của các thành viên trong công ty được thể hiện khi các thành viên tin yêu nhau, phấn đấu vì mục tiêu chung, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự phát triển của công ty dựa trên một tập thể làm việc có tổ chức, có năng lực, năng động vượt qua mọi trở ngại, thử thách nhằm thúc đẩy sự gắn bó giữa các thành viên.

Ý thức được tầm quan trọng như trên, ngay từ những  ngày đầu  tạo lập và trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam đã xác định song song với xây dựng và phát triển Công ty thì việc xây dựng và phát triển một nét văn hóa mang bản sắc riêng cũng là nhiệm vụ trọng tâm mang tính quyết định đến sự thành bại của Công ty. Chính vì thế, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển với nhiều nỗ  lực cùng sự đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo và nhân viên, Công ty chúng tôi đã không ngừng xây dựng, nâng cao và hoàn thiện hơn nét văn hóa mang bản sắc riêng của mình, đó là: “ Văn hóa Vintek”. Trong những bước đường sắp tới, chúng tôi sẽ luôn luôn tự hào và sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển nét văn hóa ngày một mạnh mẽ hơn nữa để đưa Vintek không ngừng vươn xa