Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam là đơn vị tư vấn hàng đầu, có uy tín thương hiệu và hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn bao gồm các lĩnh vực:

  • Khảo sát xây dựng
  • Lập đề xuất dự án, Chủ trương đầu tư
  • Tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng
  • Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ quan tâm
  • Tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng
  • Lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, Báo cáo xã hội, Báo cáo tái định cư…