Chúng tôi thực hiện các dịch vụ tư vấn như:

  • Tư vấn thiết kế, giám sát chất lượng các công trình cấp thoát nước, giao thông, kỹ thuật môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  • Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý các sự cố các công trình cấp thoát nước.
  • Tư vấn quản lý thất thoát nước, quản lý vận hành chuyển giao công nghệ quản lý mạng lưới và trạm xử lý nước sạch.
  • Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng, vận hành và cải tạo các công trình cấp thoát nước.
  • Đo đạc, lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường.
  • Lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.