HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ bao gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cấp, thoát nước, cấp năng lượng, điện chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, chuẩn bị kỹ thuật , môi trường đô thị cây xanh, công viên, xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa địa, nghĩa trang đô thị.

Các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này như sau:

Tư vấn chính sách, thể chế

 • Khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ quá trình nghiên cứu
 • Tư vấn về các chính sách liên quan đến môi trường nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh,…
 • Đánh giá tác động luật và chính sách trong các lĩnh vực
 • Soạn thảo pháp quy liên quan đến đầu tư phát triển, ODA, đầu tư, kinh tế – xã hội, dân sự
 • Xây dựng khung chính sách cho một lĩnh vực cụ thể
 • Thực hiện việc nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế
 • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, vùng…

Tư vấn các dự án phát triển

 • Soạn thảo văn kiện Dự án kêu gọi tài trợ
 • Lập đề cương chi tiết Dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết Chương trình sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án ODA, dự án phát triển cộng đồng, dự án xóa đói giảm nghèo
 • Xây dựng và phát triển, thực hiện các mô hình sinh kế cho người dân trong xóa đói giảm nghèo.

Theo dõi và đánh giá dự án

 • Xây dựng và đánh giá bộ chỉ số theo dõi và đánh giá dự án
 • Theo dõi, đánh giá dự án theo tháng, quý, 6 tháng và năm
 • Nghiên cứu và đánh giá dự án: đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ và báo cáo đánh giá tổng hợp cuối kì
 • Đánh giá tác động dự án
 • Đánh giá năng lực quản lý dự án