Theo chính sách của Chính phủ, Bất động sản thúc đẩy phát triển cân bằng các khu vực đô thị và ngoại ô và phát triển đất xanh, hài hòa với thiên nhiên và bền vững với môi trường. Trên cơ sở đó, VINTEK đặt ra mục tiêu lựa chọn cẩn thận các dự án có khả năng sinh lời vượt trội để theo đuổi các khoản đầu tư hiệu quả. Do đó, chúng tôi tin rằng việc tối đa hóa lợi nhuận sẽ ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của công ty và các đối tác của chúng tôi; chúng tôi cũng tin rằng những nỗ lực này sẽ giúp chúng tôi đạt được những khoản đầu tư có giá trị cao trong dài hạn.