Để tiếp cận, hoàn thiện và phát triển với các mục tiêu về cấp nước, thoát nước  và vê sinh môi trường, Vintek cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện từ công tác nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể, báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi), dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý dự án, giám sát thi công cho các dự án cấp, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ở Việt Nam.

Vintek hỗ trợ Chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thẩm định dự án cho các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). 

Các công trình cấp nước:

  • Mạng lưới tuyến ống truyền tải nước thô và nước sạch &tuyến ống phân phối (dịch vụ), bể chứa, công trình thu, các công trình xử lý nước.

Các công trình thoát nước:

  • Tuyến ống thoát nước mưa và nước thải, nhà máy xử lý nước thải
  • Công trình ngăn lũ lụt

Các công trình khác:

  • Các công trình xử lý nước thải tổ hợp công nghiệp
  • Các công trình quản lý & xử lý ô nhiễm