Tổng mức đầu tư: 47.996.000 EUR

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hậu Giang

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2026

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp – tỉnh Hậu Giang