Tổng mức đầu tư: 99.004.703 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp II

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Tây Ninh

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2026

Nguồn vốn: Vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh