Tổng mức đầu tư: 22.496.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình thoát nước, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Nghệ An

Thời gian thực hiện: Năm 2013-2018

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa