Tổng mức đầu tư: 26.510.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Thủy lợi, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Bình

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2020

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Sở NN và PTNT Ninh Bình Đại diện là Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng thủy lợi Ninh Bình