Tổng mức đầu tư: 524.000.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2021

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố IMA