Tổng mức đầu tư: 42.104.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Điện Biên

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên