Tổng mức đầu tư: 63.270.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Giao thông đô thị – Hạ tầng kỹ thuật, Cấp II

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Yên Bái

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2022

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái