Tổng mức đầu tư: 10.770.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Giao thông, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: Năm 2014-2019

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh