Tổng mức đầu tư: 118.320.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Giao thông – Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Phú Yên

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2022

Nguồn vốn: Vốn ADB

Chủ đầu tư: BQPDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên