Tổng mức đầu tư: 51.000.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Giao thông – Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2022

Nguồn vốn: Vốn ADB

Chủ đầu tư: Sở xây dựng tỉnh Ninh Thuận