Tổng mức đầu tư: 33.747.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2021

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý