Tổng mức đầu tư: 37.972.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp đặc biệt

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2024

Nguồn vốn: Vốn nước ngoài ( Tập đoàn EB)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB