Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Công nghiệp, Cấp I

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2026

Nguồn vốn: Vốn nước ngoài khác

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ultimate Ideal Holdings