Tổng mức đầu tư: 71.845.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hà Nam và Bắc Kạn

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2026

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Hà Nam, Ban quản lý dự án Thành phố Bắc Kạn