Tổng mức đầu tư: 195.000.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III

Địa điểm thực hiện : Tỉnh Quảng Trị

Thời gian thực hiện : Năm 2018-2023

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị