Tổng mức đầu tư:  61.010.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Giao thông cấp III-IV, Công trình Hạ tầng kỹ thuật  cấp III-IV

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: Năm 2014-2020

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: BQL tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF cho chuẩn bị Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thành phố Thái Nguyên