Tổng mức đầu tư: 32.046.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình giao thông cấp III-IV, Công trình hạ tầng kỹ thuật  cấp III-IV

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Cao Bằng

Thời gian thực hiện: Năm 2014-2020

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng