Tổng mức đầu tư: 49.720.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2020-2024

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam