Tổng mức đầu tư: 55.650.000 EURO

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Nông nghiệp và PTNT, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2022

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh