Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014

Nguồn vốn: Vốn WB

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn vùng miền Trung tỉnh Thanh Hóa

Gói thầu: Tư vấn Lập dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở

Quy mô dự án:

– Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020 (RWSS 2020), với mục tiêu của Chiến lược là 100% dân cư nông thôn sẽ (i) Được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng tối thiểu là 80 lít/người-ngày; (ii) Sử dụng các hố xí hợp vệ sinh; và (iii) Nâng cao hành vi và thực hành vệ sinh cá nhân.

– Dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn vùng miền Trung gồm có 5 Hợp phần: Hợp phần 1: Xây dựng và quản lý, vận hành bền vững các hệ thống cấp nước tập trung công suất 1500m3/ngd; Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh công cộng; Hợp phần 3: Nâng cao nhận thức và hành vị  vệ sinh của cộng đồng; Hợp phần 4: Nâng cao năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; và Hợp phần 5: Nâng cao năng lực quản lý dự án…