Tổng mức đầu tư: 50.000.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình giao thông – Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Đắk Nông

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2024

Nguồn vốn: Vốn ADB

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa