Tổng mức đầu tư: 38.108.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Giao thông – Hạ tầng kỹ thuật , Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Nghệ An

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2024

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thị xã Hoàng Mai