Tổng mức đầu tư: 25.044.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Cà Mau

Thời gian thực hiện: Năm 2020-2025

Nguồn vốn: Vốn Italia

Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau