Tổng mức đầu tư: 22.406.000 USD

Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Thủy lợi cấp III, Công trình giao thông cấp IV

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2021

Nguồn vốn: Vốn AFD

Chủ đầu tư: Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà