Các nước đang phát triển sắp nhận vốn Mỹ rót vào cơ sở hạ tầng